א. הצגת הבעיה

שאלת יסוד ידועה זו בחקר המשנה , י האם יש לראות בה ספר אחיד והארמוני , שידי עורך קפדן חלו בו מראשו לסופו , או שמא אין במשנה אלא אוסף מקורות אלה בצד אלה , שלא נערכו כלל במובן המלא של המושג . ומכאן לשאלת הסתירות במשנה : האם הניח עורך המשנה סתירות גלויות בין מקורותיה השונים כמות שהן , או שמא ניסה לפתרן וליישבן '? יהא אשר יהא פתרונה של שאלה זו באשר למשנה כשלעצמה , הנה בצדה שלזו עומדת שאלת דעתם של האמוראים אודותיה / האם ראו האמוראים במשנה אוסף מקורות בלבד , שעתים סותרים זה את זה , או שמא סברו שיש ליישב את הסתירות במגמה להעמיד את 2 המשנה כספר פסקים אחיד ומוסמך ? ברי שאין להשיב על שאלה זו אלא מתוך בחינת דרכו של כל אמורא בפני עצמו . אף זו : בחינה זו אין דיה שתתבסס על התבטאויות אלה או אחרות שמוצאים אנו מפי אמוראים שונים על-אודות המשנה ועריכתה , אף שגם אלה חשובות לעניין ; אלא יש לו לבירור זה להיעשות מתוך בחינה שיטתית של פרשנות המשנה שנמסרה מן האמורא הנידון . בשורות דלהל ן ייעשה נסיון לבירור שכזה באשר לרב יוסף , מראשי האמוראים בדור השלישי , ומן המרכזיים שבחכמי בבל בכלל . זאת , לצורך בירורה של שאלה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן