יא. בעיות התיקו והרכבן

סקירת המקורות המעלים את רצון הבעלים כיסוד קניינו של השומר , מסתיימת בשורת הבעיות שמעלה הגמרא להלן לד סע"א-רע"ב , המסתיימות . "תיקו"ב בשתיים מבעיות אלו נאמר במפורש , שהשומר זוכה בכפל משום רצונו הטוב של הבעלים : 123 שלמו בנים מהו , מצי אמר להו : כי אקני כפילא לאבוכון - דעבד לי נייח נפשא , לדידכו לא , או דילמא לא שנא ? שלם לבנים מהו , מצו אמרו ליה כי אקני לך אבונא כפילה - דעבדת ליה נייח נפשא , אנן לא , או דילמא לא שנא ? ברם , נוסף לכך שכל עצמן של בעיות אלו אינן מיוחסות לאמורא כלשהו , נראה שאפילו נניח כי עצם הבעיות קדומות ( ועצם העובדה שלא נתייחסו לאמורא נקוב אינה מוציאתן בהכרח מתקופת האמוראים , ( הרי יש להפריד כאן בין הבעיות גופן לבין הפרשנות שניתנה להן . שהרי אפשר ואפשר שבמקור האמוראי לא נאמר אלא : "שילמו בנים מהו ? שילם לבנים מהו , " ? וכדרך שמנוסחות אף שאר הבעיות הבאות לאחר השתיים שלפנינו באותה שורת ספקות שם . רק במאוחר נוספה לעצם הבעיות הפרשנות המתלווית להן לפנינו , וזו אמנם משקפת את שיטת בעלי הסתמא ביסוד הקניין . ולגירסת כתבי היד כפי שצוטטה לעיל , גוף הבעיות בעברית , ורק פרשנותן בארמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן