ג. שיטת המכילתא דרשב"י והירושלמי

שנינו במכילתא דרשב"י לשמות כב , ו , עמ ' 1200 אם ימצא הגנב - מה אני צריך , והלא כבר נאמר "אם המצא תמצא בידו הגנבה" ( שם ג , ( מה ת"ל "אם ימצא - ? "הגנב מגיד שאם שלם לבעל הפקדון ואחר כך נמצא גנב משלם תשלומי כפל וד' וה' לשני . ובשינוי מסוים גרסינן בירושלמי ב"מ פ"ג ה"א , ט ע"א , על דין משנתנו : 27 מנן תיתי ליה ? "אם המצא תמצא בידו הגניבה" - וכי אין אנו יודעין שאם ימצא הגנב ישלם שנים , ומה ת"ל "שנים ? "ישלם אם אינו ענין לו תניהו ענין לשלפניו . ר' עאל לפירקא דר' ירדן , אמר קומיה הדא . אמר ליה אמור דבתרה : נשבע ולא רצה לשלם , נמצא הגנב משלם תשלומי כפל , טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה , למי משלם לבעל הפקדון - וישלם למי שהפקדון אצלו ? ר' נסה בשם ר' יונה : חיים שנים ישלם ( שם ) - למקום שהקרן מהלך שם הכפל מהלך . אע"פ ששונות הן דרכי המדרש במכדרשב"י ובירושלמי , המסקנה העניינית אחת היא : זכייתו של השומר בכפל מיוסדת ישירות על הכתוב , ואין כאן זכר לכל אותו קניין שנעשה הבעלים כמקנה לשומר לשיטת הבבלי . ואע"פ שיש מן הראשונים שרצו לייחס לירושלמי 31 את הנחת הבבלי בדבר הקניין שמקנה הבעלים לשומר , הנה כבר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן