ב. הקשיים בשיטת שמואל ודעימיה

יסודו של דין המשנה צריך עיון לא רק לשיטת רבא , אלא אף לשיטת שאר אמוראים , הדנים על משנתנו בהקשר משנה ב שלאחריה הסוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר ומיתה כדרכה , ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל משלם לשוכר . אמר ר' יוסה r כיצד והלה עושה סחורה בפרתו שלזה "? אלא תחזור הפרה לבעלים . ועל כך גרסינן בסוגיית הבבלי לו ע"ב-לז ע"א 1 אמר ליה רב שמואל בר יהודה לרב יהודה , אמרת לן משמא דשמואל : חלוק היה ר' יוסי אף בראשונה , הלכה כמותו או אין הלכה כמותו ? אמר ליה : חלוק היה ר' יוסי אף בראשנה והלכה כמותו אף בראשונה . איתמר נמי אמר ר' אלעזר : חלוק היה ר' יוסי אף בראשונה והלכה כמותו אף בראשונה . ור' יוחנן אמר : מודה היה ר' יוסי בראשונה , שכבר שילם . שילם אין , אמר לא , והא אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן לא שילם ממש , אלא כיון שאמר הריני משלם אע"פ שלא שילם י אימא : מודה היה ר' יוסי בראשונה , שכבר אמר הריני משלם . כל עצמו של דיון זה , אם מודה היה ר' יוסי בראשונה ( במשנה הראשונה , בזכיית השומר בכפל ) אם לאו , אינו אלא תימה . וכי מה עניין מחלוקתו של ר' יוסי בזה שעושה סחורה בפרת חברו לדין משנתנו ? בעניינו שלו טוען ר'...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן