א. הקשיים בשיטת רבא וסיעתו

משנת ב"מ ריש פרק ג ( לעיל ראש סוגיא א ) קובעת , כי שומר ששילם את הפקדון שנגנב הימנו ואזי נמצא הגנב , זכה השומר בכפל . על כך גרסינן בגמרא לג ע'יב-לד ע"א : 2 1 מתקיף לה רמי בר חמא = והא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם , ואפילו לר' מאיר דאמר אדם מקנה לחברו דבר שלא בא לעולם , הני מילי כגון פירות דקל 4 3 דבודאי אתו , אבל הכא - מי יימר דמגנבה , ואם תמצא לומר דמגנבה - מי יימר דמשתכח גנב , אם תמצא לומר דמשתכח גנב - ממאי דמשלם , דילמא מודה ומיפטר ? אמר רבא : נעשה כאומר לו , לכשתגנב תרצה ותשלימני - הרי פרתי קנויה לך מעכשיו . מתקיף לה ר' זירא : אי הכי אפלו גזותיה נמי ? 6 אלא אמר ר' זירא : נעשה כאומר לו חוץ מגזותיה וולדותיה . ל מאי פסקא ? שבחא דאתי מעלמא עביד איניש דמקני , שבחא דגופה לא עביד איניש דמקני . איכא דאמרי ! אמר רבא נעשה כאומר לו לכשתגנב תרצה ותשלימני סמוך לגנבתה קנויה לך . מאי ביניהוי איכא ביניהו קושיא דר' זירא , אי נמי - דקימא באגם . 1 לשאלת מושא התקפתו של רמב"ח ראה להלן פרק ט , עמ' 244 ואילך . 2 בחידושי הריטב"א ( כ"י לונדון , ובכ"י ניו-יורק כלפנינו ) ן דבר שלא בא לידו . וראה להלן . 3 עי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן