סוף דבר

סיום צורך המשך בשלוש סוגיות שונות עסקנו , אך העיון העלה מתוכן בניין שלם של הלכה תנאית קדומה , ששרידיו נחשפים מבעד להלכה התנאית המאוחרת שבידינו . קומותיו של בניין זה בנויות זו על גבי זו , באופן שמאשרות ותומכות הן זו את זו : המערכת הבסיסית , של חלוקת פרשיות השומרים , מובילה להמשכה , העוסק בפרשנות הכפולה של המושג 'שליחות יד' בפרשיות אלה ; וזה האחרון מביאנו לקומה השלישית - מושג הגנבה אצל שומרים . כדי לעמוד על משמעות הדברים , נתמצת את מסקנותינו ביחס להלכה הראשונה , לפי הסדר דלעיל . ההבחנה בין פרשיות השומרים נתבארה בהלכה הראשונה באמצעות הבחנה בין מקרים שונים שאירעו לאותו שומר ולאותו סוג של פקדון : אבדן בנסיבות ידועות כנגד אבדן בנסיבות בלתי ידועות . ההבחנה בין שומר חנם לשומר שכר באשר לחיוב בגנבה ואבדה לא נתקיימה אפוא כלל בהלכה זו , שבמקורותיה הקדומים אף אינה מכירה מבחינה מילונית במושג , 'שומר' כי אם בקודמו : 'מי שהפקדון אצלו' וכיו"ב . שורה של מקורות תנאיים נתפרשה מעתה כפשוטה וכמשמעה - על-פי שיטה קדומה זו . מתוך כך עלו בידינו אף תולדות דינו של ה'שומר' הרביעי , השוכר , ותולדות פרשנות הכתובים הת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן