ט. חיתומו של התהליך

המגמה המסתמנת בבבלי , כפי שראינוה לעיל , לשוות לטוען טענת גנב מעמד של גנב גמור , לאחר התבססותה של ההלכה החדשה , מגיעה לידי חיתום בתקופת הראשונים . הללו 51 פוסקים כולם , שהטוען טענת גנב מתחייב בתשלומי ארבעה וחמשה , ' וכן שאין צורך 144 עיין ירושלמי שם : "ר' יוחנן אמר הטוען לחברו טענת גנב אינו חייב עד שיודה מקצת , וכל חברוי פליגין עלוי . מה מקיימין כל חבתי 'כי הוא זה' י בטוענו 145 . "ממון עיין ב"ק קז ע"א ובמקבילות . וראה להלן . 146 פירוש גאון , מובא בשיטה מקובצת שם , קו ע"ב , ובאוצר הגאונים שם , עמ' ; 126 ספר הנר שם , דף 49 א-ב , ובשם רב"ס ; תוספות הרא"ש , מובא בשיטה מקובצת שם . ועיין : תוספות שם קז ע"א ד"ה עירוב ; ראב"ן כ"ק שם , מהד' ערנרייך קצר ע"א ; ספר ההשלמה שם , פרק ט סי' יג . 147 העיטור , 'פקתך , מהד' ר' מאיר יונה , סט ע"ד . ובהערה נט שם כתב הרב המהדיר : "נתתי שמחה בלבי שזה קרוב לשלשים שנה כוונתי זה ת"ל . "מדעתי וראה שם הע' נט , ס שהגיה בדברי העיטור ואכמ"ל . 148 תוספות רי"ד לב"ק שם , מהד' זק"ש , ירושלם , תשי"ח , פרק ט סי' נ . ואין מקום לתמיהת המהדיר שם הע' 147 על פירוש זה עי"ש . וכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן