ה. לשיטת המכילתא דרשב"י ושאר המקורות התנאיים

לכאורה , מקור מפורש בידינו לדין טוען טענת גנב המקובל בתורתו של ר' ישמעאל . שהרי כך שנינו במכילתא דרשב"י לשמות כב , ו , עמ' , 200 " אם ימצא הגנב" - מה אני צריך , והלא כ [ בר ] נאמר "אם המצא תמצא בידו הגנבה" ( שם ג , ( מה ת"ל "אם ימצא ? "הגנב מגיד שאם שלם לבעל הפקדון ואח"כ נמצא גנב משלם תשלומי כפל רד' וה' לשני . ר' ישמעאל אומר ו "אם ימצא הגנב" - מה אני ונפטר מן הבעלים , דהיינו ע"י שטען אח"כ טענת גנבה או גזלה . והרי לשונו "וזו היא , "גזלה ולא "ואלו הן 66 . "גזלות רד '' ה קניגסכרגר , בהערותיו לספרי זוטא שבמהדורתו , פלעשען , תרס"ז , עמ' ט הע' כד , רצה לפרש "גולן" שבכאן כמשמעו הרגיל , אך הדברים אינם מתיישבים כלל עי"ש . 67 עיין ספרי זוטא שם ובמקבילות שציין הורוביץ שם , ועיין לעיל פרק ג . 68 כך ככ"י פירקוכיץ , ובמדרש הגדול שם , מהר' מרגליות , עמ' תקז ; בכ"י אוקספורד שלמכילתא שם היה כתוב : ר' שמעון , ותיקן הסופר כלפנינו . ראה בהערות למכדרשב"י שם . וראה להלן . צריך , והלא כבר נאמר "אם המצא תמצא בידו , "הגנבה מה ת"ל "אם ימצא 69 ? "הגנב אם ימצא > ו < לו עדים לבעל הבית שטענו טענת גנב . בקטע הראשון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן