ד. כלום מצוי הטוען טענת גנב במכילתא ובספרי זוטא?

במכילתא דר' ישמעאל לא מצוי המונח 'טוען טענת , 'גנב ואף הדין גופו לא נזכר בה כל 47 46 עיקר . אף הכתובים שמהם נדרש הדין לפי שאר מקורות חז"ל , נדרשים במכילתא בכיוונים אחרים . ומכאן יש להניח , כי שיטת המכילתא כשיטת משנתנו לפירושה המוצע לעיל , ודין טענת גנב אינו קיים אפוא לדידה כלל . אף-על-פי-כן , פיסקה אחת שבמכילתא נתפרשה בידי המפרשים כמוסבת לדין טענת גנב , ויש לנו לדון בה . וכך שנינו : " ... וגונב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שנים" - אימתי בזמן שלא נמצא ברשותו , אבל אם נמצא ברשותו שומע אני שישבע ויהא פטור ? תלמוד לומר : "אם המצא תמצא בידו הגנבה" ( שמ' כב , ג ) - מכל מקום . 46 המלבי"ם בפירושו לשמות כא , לז רוצה אמנם למצוא את דין טענת גנב , ואפילו את חיובו בארבעה וחמשה , בדברי המכילתא , מסכתא דנזיקין פי"ב , עמ' : 291 "וכי יגנוב איש וגו' - אף הטובח ומוכר היו בכלל , שנאמר 'אם ימצא הגנב ישלם , 'שנים והרי הכתוב מוציאו מכללו להחמיר עליו לשלם תשלומי ד' , 'וה לכך נאמרה פרשה . "זו לדעת המלבי"ם , כוונת המדרש לחייב אף את הטוען טענת גנב בתשלומי ארבעה וחמשה . ואין להבין מה ראה הרב להוציא את הדברים מפשוט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן