יא. ביאור משנת "המפקיד חבית" ויישוב שיטת ר' יוחנן

המקבילה לברייתת המכדרשב"י שהובאה בפרק הקודם עקרה" ) ממקום למקום" ( 'וכו מצויה במשנת ב"מ ג , ט , שבה פתחנו את דיוננו ( לעיל פרק א סעיף . ( 1 מלבד היעדר המקור בכתוב במשנתנו , שני הבדלים יסודיים קיימים בינה למכדרשב"י : א ) עיקרה של משנתנו , המבחינה בין "ייחדו לה בעלים מקום" למקרה ש"לא ייחדו לה בעלים , "מקום באופן שבמקרה הראשון חייב השומר אף כשנשברה לאחר שהניחה , אינו מצוי כלל במכדרשב"י ; ב ) במכדרשב"י מופיע עניין זה במסגרת דיני שליחות יד , ואילו במשנתנו נקבע לגמרי מחוץ מצוי אלא אצל מקצת ראשונים ( ראה : תורה שלמה על אתר , אות קסג וקפו . ( לפיכך , אם היה בהיעדר קישור זה כדי להוכיח על היעדר החיוב , הרי הדבר היה מוכח אף באשר לאמוראים - דבר שאף דאובה מודה שאינו נכון . אלא שבאמת אין ללמוד מכך דבר , שכן אין כל צורך ללמוד מן הכתוב "דבר פשע" את חיובו של השומר בפשיעה , שהרי נובע הוא מעצם הפרת ההסכם , וכפי שנתבאר בפנים . [ וזהו שנדרש במכילתא דרשב"י , עמ' , 200 ובמקבילות ( צוינו בהערות שם : ( "לשמר - ולא לאבד , לשמר - ולא לחלק , לשמר - ולא להשליך , לשמ י ר - ולא ליתן במתנה ו וגנב מבית האיש - ולא מראש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן