ח. 'שליחות יד צריכה חסרון' ושיטת בעלי הסתמא בגדר שליחות יד

הן בבבלי והן בירושלמי דנים אמוראים בשאלה אם שליחות יד צריכה חסרון , ואעפ"כ שונה דיון זה בירושלמי מזה שבבבלי . שהרי בבבלי > מא ע"א-ע"ב , מג ע"ב ; מד ע"א ) לא חילקו בדבר זה בין סוגי השומרים , והשאלה נידונה בכללה ! שליחות יד - מסתמא בכל שומר -5 צריכה חסרון או לא . אבל בירושלמי , כך מופיע דיון זה " : ר' שמואל ר' אבהו בשם ר' לעזר < שליחות יד שנאמרה בשומר חנם אינך אלא עד 239 238 237 שעה שיחסר . ר' שמעון בעה קומי ר' אבהוא ' מה את אמרת חיסר או אפילו לא חיסר וכר . הרי מפורש , שכל השאלה אינה אלא בשומר חנם . לדרכנו , הדבר מובן מעצמו , ור' אלעזר לשיטתו t הואיל והוא סבור ( כמובא לעיל פרק ו ( ששליחות יד של שומר חנם אינה אלא גזלה וצריכה קניין , ואילו זו של שומר שכר גדרה שימוש בפקדון לצורך השומר ואינה צריכה קניין , נמצא ממילא שבשומר שכר ודאי אין צורך בחסרון . השימוש בפקדון נחשב שליחות יד בין כשמחסרו ובין אם לאו , שסוף סוף נשתמש בו לצורכו ונתקיימה עילת החיוב . מה שאין כן שליחות יד של שומר חנם , שגררה נטילה וגולה - כאן מתעוררת בעיית 235 מועתק כאן מכ"י אסקוריאל , עמ' , 54 בציון שינויי הנוסחאות מכ"י דילונ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן