נספח: סוגיית "ליטול - נטל" בירושלמי

לפי ביאורנו לעיל בכוונת התוספתא ב"ק פ"י הל' לד , עמ' , 57 יש אף לדון בסוגיית הירושלמי כאן ( כ"י אסקוריאל , עמ' , 54 וכ"י מהר"ם דילונזנו ב"פתח עיניים" לחיד"א כאן , ומקבילה בירושלמי שבועות פ"ח ה"א , לח ע"ג ) ו : יוסה בן חנינה בעי : מה את אמרת 'ליטול' - ? 'נטל' והא תני ר' הושעיה : נשברה או שהחמיצה נותן לו דמי כלה - כלום החמיצה אלא מחמת טלטול ... ר' שמעון בעה קומי ר' אבהוא : מה את אמרת חיסר או אפילו לא חיסר ? אמר ליה : ולא דא היא שאלתיה דר' יוסה בן חנינה 'ליטול' - 'נטל' ? אין תימר 'ליטול' אפילו לא חיסר , אין תימר 'נטל' עד שעה שיחסר . אין תימר 'ליטול' החזירה בין למקומה בין למקום אחר פטור , ואין תימר 'נטל' החזירה למקומה פטור , למקום אחר חייב . סוגיא זו מוקשה כולה , ונבארנה לפי סדרה . ספקו של ר' יוסי בן חנינה ( שבו דן גם שמואל בבבלי , מד ע"א ) ניתן להתפרש בתרי אנפי . אפשר לבארו כספק בדין גזלה בכלל : המגביה חבית ע"מ ליטול הימנה רביעית , וחזר בו ולא נטל והניח את החבית חזרה , יש מקום לומר שאינו מתחייב כלל כגזלן או גנב , לפי שאין כאן כל מעשה גזלה , שאע"פ שנתכוון לגזול , הרי לסוף לא גזל ; אך אפשר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן