ב. שליחות יד: שיטת המכילתא ויחסה למשנתנו

שנינו במכילתא , מסכתא דנזיקין פרשה טו , עמ' : 300 אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ( שמות כב , ז ) - לצרכו . 94 בכ"י מינכן הוטיקן : לצורכה ( בכ"י אוקספורד הקטע חסר מפני דילוג הדומות מלעיל עי"ש וכן ביל"ש שם רמז שמו , מהד' הימן-שילוני , עמ' . 577 אבל לעיל מה" ) כאן לצרכו אף להלן ( "לצרכו בכ"י אוקספורד , וטיקן ומינכן : לצורכיו , וכן ביל"ש שם . ואילו להלן אתה" ) אומר לצרכו" וכוי ) בכ"י וטיקן ומינכן וביל"ש . לצורכה , בשלוש הפעמים ( בכ"י אוקספורד חסר כנ"ל . ( וכן בסיום הקטע בכל כה"י וביל"ש : לצורכה . ובמכילתא שם פרשה טז , עמ' , 304 בכל כה"י ( לרבות מה שניתן לקרוא בקטע בודפשט קויפמן ( 225 בכל הפעמים : לצורכה . וכ"ה ביל"ש שם ( מהד' הנ"ל , עמ' . ( 585 בדפוס ראשון ( קושטא , רע"ה ) בפרשה טו בקטע " מה כאן" : 'וכו לצורכה , פעמיים ; לאחר מכן : "אתה אומר לצרכו או אינו אלא לצרכה ושלא לצרכה וכר . "לצרכה וכן מתחלף בפרשה טז : "לצרכו , אתה אומר לצרכו או אינו אלא לצרכה ושלא לצרכה וכו' מה להלן לצרכה אף כאן . "לצרכה וכן הורוביץ-רבין פסחו על שתי הסעפים בשתי הפרשיות , ואף לויטרבך , שבפרשה טו ( עמ' ( 117 נקט "לצרכו" ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן