9. סיכום ביניים

עד כה ביארנו את שיטות האמוראים בני אבא ורב ששת שבבבלי , וכן את שיטות ר' אלעזר ור' יצחק בירושלמי . כמו כן העמדנו על שיטת הסתמא בסוגיית הבבלי , המנוגדת לכל האמוראים הנ"ל , ואף הצבענו על חותמה של סוגיית הסתמא - רב יוסי , ש"ביומוהי סוף הוראה ואיסתתים . "תלמודא ברם , דבר אחד עדיין לא נתבאר כל עיקר - שיטתו של ר' יוחנן . הרי הוא מכריז ואומר : "מאן דמתרגם לי חבית אליבא דחד תנא מובלנא מאניה בתריה לבי . "מסותא וקשה עתה מאוד למה נתכוון : הלא לשיטת האמוראים , מחד גיסא , אין כל סתירה פנימית במשנה זו , ומאידך גיסא , אין המשנה נוגעת כלל למחלוקת ר' ישמעאל ור' עקיבא , וכפי שנתבאר כל זאת לעיל . לפיכך אין להבין מה'מל 7 להעמיד משנתנו כתרי תנאי , וכאלו 93 שני תנאים אפשר בכלל להעמידה . ונראה כי ביאורם שלדברי ר' יוחנן יכול להימצא לנו רק משנעמוד על פירושה של משנתנו לגופה . שהרי כבר נתבאר , כי הקושי שבמשנה הוא בחיובו של השומר באונסין אפילו משהניחה , כל שטלטלה לצורכו מן המקום שיוחד לה : מכוח איזו הלכה נתחייב באונסין בכי האי גוונא ? תשובת האמוראים על שאלה זו היתה , שיש להעמיד "טלטלה" 92 להלן חלק ב , עיון ו . 93 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן