7. סיוע מן הירושלמי

בירורנו את סוגיית הבבלי יש לו להיתמך אף מן המקבילה שבירושלמי ( ב"מ פ"ג ה"י , ט ע"ב , ( אלא שזו טעונה תחילה ביאור לגופה . נציג כאן אפוא את הסוגיא , לפי שני עדי הנוסח שבידינו : כ"י ליידז = ) דפוס ונציה ) לא כן אמר ר' לעזר למה הדבר דומה לגונב חבית ממרתף חבירו אע"פ שלא ידעו הבעלים בגנבה כ"י אסקוריאל , ירושלם , תדש"ם , עמי 53 לא כן אמר ר' לעזר למה הדבר דומה לגונב חבית ממרתיפו של חבירו אע"פ שלא ידעו הבעלים בגניבה 73 לשיטת הגאון בביאור הסוגיא ( לעיל סעיף ( 5 נמצא ג"כ שלאמוראים בני אבא "טלטלה" ברישא אינו כבסיפא ( וכן נמצא לביאורו של הצל"ח בסוגיין עי"ש ;( אך אף לביאוריהם , לרב ששת "טלטלה" ברישא ובסיפא שווים . דווקא לדרכנו מצוי החסרון של העמדה בתרי טעמי בכל שלושת תירוצי האמוראים , ולסוגיית סנהדרין - זהו מניעו של ר' יוחנן במאנו בהם . 74 סוגיא זו בסנהדרין מאוחרת עכ"פ לרבא , שדבריו מובאים בה ; והרי לנו מכאן קנה מידה למוד בו את זמנו של סתמא דסוגיין בב"מ . ועל כך ידובר להלן . 75 צריכין לידע בחזרה , אמר : שנייה היא שיש רשות לשומר עליה . אמר ר' לעזר : אית אמר שיש רשות לשומר עליה מהו לצורכה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן