2. שיטת ר' יוחנן בביאור המשנה וקשייה

על משנתנו דלעיל גרסינן בסוגיית הבבלי מ ע"ב - מא ע"א : מני ר' ישמעאל היא דאמר לא בעינן דעת בעלים , דתניא : הגונב טלה מן העדר וסלע מן הכיס למקום שגנב יחזיר , דברי ר' ישמעאל ; ר' עקיבה .-אומר צריך דעת בעלים . אי ר' ישמעאל מאי אריא לא יחדו , אפלו יחדו נמי ? לא מיבעיא קאמר : לא מבעיא 8 ייחדו דמקומה הוא , אלא אפלו לא ייחדו נמי דלאו מקומה הוא לא בענן דעת בעלים . אימא סופא : יחדו לה הבעלים מקום וטלטלה ונשברה , בין מתוך ידו בין 6 דבריהם יובאו בפרקים דלהלן תוך ניתוח סוגיית התלמוד . 7 ב' דה-פריס , "לצורתן המקורית של הלכות , "אחדות תרביץ , כה ( תשט"ז , ( עמ' , 376-375 ונדפס שנית לאחר פטירתו בספרו 'מחקרים בספרות התלמוד' ( בעריכת ע"צ מלמד , ( ירושלם , תשכ"ח , עמ' . 51 בהמשך הדברים לא נציין אלא למקום האחרון . 8 בכ"י רומי א נוסף כאן לשון פירוש ארוך , עיין דק"ס כאן הע' ג , וציין לנכון ש"פירוש היה והובא . "בפנים ובכ"י מינכן נשתרבב כאן מלהלן : "לא מיבעיא ייחדו לה הבעלים דמקומה הוא טילטלה ונשברה תוך ידו בין משהניחה , אלא אפי "' וכר . משהניחה , לצרכו חייב לצרכה פטור - אתאן לר' עקיבה דאמר בענן דעת בעלים . א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן