א. סוגיית 'המפקיד חבית' וגדר שליחות יד העולה הימנה

ובתוכם ( עיין מכילתא , מסכתא דנזיקין , פרשה טו , עמ' ; 300 מכילתא דרשב"י , עמ' . ( 202 -201 וסידור הגיוני זה שבמדרשי ההלכה מדגיש עוד יותר את התמיהה שבסידור משנתנו . ואמנם , יש מן הראשונים שהרגיש כנראה בתמיהה זו . בפסקי ריא"ז לב"מ ( ירושלם , תשמ"ב , פ"ג הלכה ו , ( המסודרים דרך כלל לפי סדר הש"ס , נכללו עם דין משנתנו כל דיני משנת סוף הפרק ונתערבו יחד , ולאחר מכן חזר המחבר לדיני המשניות שבינתיים ( שם הלכות ז-ח . ( סטייה בולטת זו מסדר המשנה יש לפרשה כרצון ל"תקן" את הזרות שבסדר משנתנו ולהעמידו על מכונו . 6 בין החוקרים שעסקו במשנתנו לא עמד אלא אחד על סידורה התמוה , והוא ר"ב דה-7 פריס , אך פתרונו קשה להתקבל . הוא דן בהבדל בין משנתנו , המבחינה בין "ייחדו" ל"לא , "ייחדו לבין המכילתא דרשב"י שאינה מבחינה בכך ( והדבר יעסיקנו בהמשך , ( וסבור שהואיל וחידש תנא דמתניתין חילוק זה , הרי הוא מעביר את ההלכה ממקומה המקורי שבסוף פרקנו למקומה הנוכחי באמצע הפרק , "כיון שהמשנה הקודמת אף היא מדברת במקרה זה , שכן באה בבבלי מ , א ברייתא זו : תנא במה דברים אמורים שעירבן עם פירותיו , אבל ייחד לו קרן זוית אומר לו הרי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן