ט. סיכום ומסקנות

למדנו אפוא כי משנתנו בראש פרק המפקיד מורכבת משתי שכבות , הנבדלות זו מזו בתפיסה ההלכתית ואף באוצר המלים . השכבה הקדומה , המתבטאת בעיקרה של המשנה , אינה מבחנת בין שומר חנם לשומר שכר ואינה משתמשת במושג "שומר" אלא בקודמו לעניין זה : "מי שהפקדון . "אצלו במשנה זו מתומצת - כדברי אלבק - מדרש קדום לתורה , המפרש את פרשיות השומרים בדרך חדשה , שאף אלבק לא עמד עליה . בכך נתפרשה משנתנו בכל פרטיה , וכן נמצאה שורה של סוגיות המתפרשות היטב דווקא לפי הנחה זו , בכללות ובפרטות . בכללות - הראינו לדעת כי המבנה הבסיסי של מסכת בבא מציעא בכלל ופרק המפקיד בפרט מורים על אי-הכרתם במתכונת ארבעת השומרים . כן מצאנו שהמונח ' שומר שכר' הוא תולדת גרירה מאוחרת מרעהו , 'שומר ; 'חנם ואילו 'נושא שכר' הקדום אינו עניין כלל לשמירה דווקא . מאיחורו של המונח יש ללמוד אפוא על איחור תוכנו . אף עלה בידינו שעצם חובת השמירה של שומר שכר מוקשה ביותר - מתוך שנשתלבה במערכת המקורית שלא ידעה את ההבחנה בין שומר שכר לחנם . בדומה לכך נתברר , שתולדות חיובו שלשוכר , ועצם המסגרת של ארבעה שומרים , מתבהרים דווקא מתוך המערכת הראשונית , שלא הבחינה בי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן