ו. למשמעות מיקומה של מערכת ארבעת השומרים במשנה

לאחר בריקת המקורות המשקפים את ההלכה הראשונה , יש לנו לבחון את דרך יצירתה של התפיסה החדשה והשתלבותה במסגרת הקדומה שלא ידעתה . בפרק ז של בבא מציעא שונים אנו ( משנה ח ואילך : ( שומרי פירות אוכלין מהלכת המדינה , אבל לא מן התורה . ארבעה שומרים הן : שומר חינם והשואל נושא שכר והשוכר : שומר חינם נשבע על 185 הכל , והשואל משלם את הכל , נושא שכר והשוכר נשבעים על השבר ועל 186 השבויה ועל המיתה , ומשלמין את האבדה ואת הגניבה . זאב אחד אינו אונס וכר . מתנה שומר חנם להיות פטור משבועה וכוי . כל המתנה על הכתוב שבתורה תניו בטל . 'וכו משנה זו , מ"ארבעה שומרים" ועד "ואת , "הגניבה נכפלה גם בשבועות ראש פרק ח . וכבר כתב רש"י לשבועות מט ע"א 1 "המשנה הזאת כבר שנויה בהשוכר את הפועלים ... והאי 77 / 77 ותנ"ה הבא - משום דבעי למיתני חיובי ופטורי דקרבן שבועה דידהו , תנא ברישא חיובי ופטורי דממון דידהו , לפי שקרבן השבועה ... תלוי . "בכך הווה אומר : מקומה המקורי שלמשנה הוא בב"מ , ובשבועות היא מצויה בעקבות העברה . ואמנם ניכר הדבר שההלכה " זאב אחד" וכו' באה לפרש ולפרט את הכלל שב"ארבעה שומרים" והכל המשך אחד , וממילא ברור שב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן