4. "שלא שמר כדרך השומרים"

שילובם של מקורות קדומים , שאינם מכירים במערכת של שומר חנם-שומר שכר , בתוך 47 אותה מערכת , יוצרת נקודות מתח בפשט לשונותיהם של מקורות אלו . ' נדגים זאת במקום שהקושי שנוצר אינו רק לשוני , אלא אף מושגי-תוכני . שנינו בב"מ ג , י : 143 סוגיא ג , פרק ב ואילך . 144 יש הסבורים שפרק ט דב"ק כולו קדום הוא , אך ראיותיהם אינן מספקות ; ראה : דאובה ' , 'מבנה עמ' 145 . 376 ראה : ד פרנקל , דרכי המשנה , פרק א , ורשה , תרפ"ג , עמ' ; 7 אפשטיין , מבוא , עמ' 146 . 1129 ראה לעיל הערה . 136 וראה אפשטיין , שם , עמ' 1132 מס' 147 . 18 קארל , עמ' , 269 ציין למשנת שקלים ב , א : "בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שאבדו , אם משנתרמה התרומה נשבעין לגזברים , ואם לאו נשבעין לבני . "העיר לדעתו , משנה זו אינה מבחינה בין שומר חנם לשומר שכר ולכך אינה מחלקת בין ששלחו שקליהם בשכר , שאין השלוחים נשבעים אלא חייבים לשלם , לשלחו שקליהם בחנם , שבו חל דין המשנה . ברם ראיה זו קלושה , לפי שאין המשנה סותמת דבר שהיה לה לפרש : אפילו שלחו שקליהם בשכר עדיין לא ברור כלל שיש לשליח דין שומר שכר , שהרי השכר ניתן עבור טירחת הדרך וההעברה , ואפש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן