א. משנת ראש פרק המפקיד וקשייה

שנינו במסכת בבא מציעא , ראש פרק המפקיד המפקיד-. אצל חבירו בהמה או כלים וניגנבו ' או שאבדו 2 שילם ולא רצה להישבע שהרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצא נימצא הגנב משלם תשלומי כפל 3 טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה 4 למי הוא משלם ? למי שהפקדון אצלו . 5 נשבע ולא רצה לשלם נימצא הגנב משלם תשלומי כפל 6 טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה למי הוא משלם י לבעל הפיקדון . 7 משנה זו פותחת את דיני השומרים שבבבא מציעא . עצם הדינים האמורים בה ברור , אף כי 8 טעמם שנוי במחלוקת . ברם , לשונה של המשנה מתמיה ביותר , לפי שהוא לוקה לכאורה באריכות מופלגת . וכדברי רי"צ דינר ' : 1 ו של "ונגנבו" נוספה בירי נקדן כ"י קויפמן , וכן ליתא בהוצ' לו . בשאר עדי הנוסח היא מצויה . בכ"י פרמה ג : ! "ונתערבו" ותוקן בגליון . 2 בהוצ' לו : ישלם אם לא רצה להישבע . ויחידאה הוא . וראה להלן הערה 3 . 5 אף ו זו של "וחמשה" נוספה בידי הנקדן , וכ"ה בשאר עדי הנוסח . 4 כך גם בשאר עדי הנוסח , כולל דפוס נפולי ; בדפוסים המאוחרים : למי משלם . וכן בסמוך . וראה גם להלן הערה . 111  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן