יוסף ריבלין מסורת ומשבר בטרם מוות

צוואה וירושה מן הגניזה הקהירית מגלה , שיש סוגיות מספר שבהן פעולותיו המוות והתקנות של החכמים המכוונות אל שעת דמדומים זו , נעות בין ובין שבירתה , בין שימור הקיים ובין איבודו , בין הקמת חומה בצורה ובין הנשאלות הן : האם לפנינו משבר חד פעמי או שינוי בקו המסורת ? האם מקורו בהתפתחות פנימית או בהשפעה חיצונית ? מינוי מנהל לעיזבון 1 יוחד מקום רב ל"אפוטרופוס" המטפל בענייני הילדים היתומים . אחת היא מה מידת הנאמנות המוענקת לאפוטרופוס , ואחת מהשאלות בעקבותיה היא השאלה אם אפוטרופוס שסיים את תפקידו חייב בשבועה על והתמסרותו באמונה לעיזבון ולבעליה בספרות התנאית מבחינים בעיקר בין 2 שמינהו אבי היתומים ובין אפוטרופוס שמונה על ידי בית הדין . יש חילוקי 3 בשאלה מי מהשניים זכאי להענקה של מידת נאמנות רבה יותר . בדברי ניכרת מגמה בולטת של החמרה על האפוטרופוס , הבאה לידי ביטוי , בתביעה למתן דין וחשבון ובהטלת שבועה עליו בסיום תפקידו . כך , שאפוטרופוס שמינוהו בית דין נשבע בסיום תפקידו אף אם לא הועלתה בקשר לתפקודו . אמנם , לגבי אפוטרופוס שמינהו אבי היתומים נאמר שהוא טענת , "שמא" אך אם הועלתה נגדו טענת "ברי" על ידי הי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן