בפתח הספר

המופיעים בקובץ זה הוא מבחר מן ההרצאות שנישאו על ידי חברי החברה < 7 עדני / 7 ד , י , 7 ן 7 י / 7 סל ימי / 7 ני , 0 " . 1 בוועידה הבינלאומית השישית של נפתחה בירושלים בירת ישראל והתקיימה באוניברסיטת בר אילן . מאמרים ועודכנו מאז הוועידה . צירו של הספר — בצירה של הוועידה : התפתחות החיים והמחשבה , בפעולה וביצירה של היהודים בארצות הדוברות ערבית ונהגים מקובלים , ושמו — כשמה , כלולים בו מאמרים העוסקים בקשת של התרבות הערבית היהודית לחטיבותיה ולענפיה : היסטוריה חברתית , פרשנות המקרא ותרגומיו , הגות ופולמוס , ספרות ולשון . בערבית יהודית מופיעות בדרך כלל בכתיביהן שבחיבורים המצוטטים — מודפסים — כפי שהועתקו בידי מחברי המאמרים , ובכלל זה הסימנים בנקודות ומי במרכאות . אף ביכרנו לרוב לא להשלים סימנים מבחינים המקוריים , כדי לשמר את האותנטיות . הערבית לאותיות עבריות . בביטויים ובמובאות שאינם ממקורות בערבית יהודית = « א בלא התחשבות ב"כךסי" שלה , = £ < J , 'n = j- & nfl , 'ת = ר » , "i-jo ; הועתקה באות ה , ובסמיכות — ת . ל שבתווית היידוע מופיעה גם כשאין הריגוש צוין באופן חלקי בלבד . שמות שכיחים אחדים , כג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן