תוכן העניינים

בפתח הספר 7 נחם אילן " ודע מה שתשיב לאפיקורוס" — עמדתו של ר' ישראל ישראלי מטולדו 9 יה 1 שע בלאו כתיבת עברית באותיות ערביות — דוגמה לשבירת מסורת 27 המדרשית הרבנית בפירושי רס"ג — המשך וחידוש 33 בדפוסי הפולמוס של שושלת בית הרמב"ם גראב"ם ורדב"א ) 71 ברוד * הדיברות בארמית ובערבית יהודית 95 שלושה ספרי מקרא לערבית בהולנד בידי יהודי ממראכש —: דברי מבוא , ועיון בכתיב ובפונטיקה 103 הופקינס לארמית החדשה במקור ערבי יהודי 119 5 י אלמנטום 1 אלמנת 1 ר — הלוי בעריכתו של ישועה הלוי 127 ( פנטון ) הערבי של ר' דוד בן יהושע מימוני על משנה תורה לרמב"ם 145 דניאל י' לסקר מונחים פילוסופיים ערביים בספר הכוזרי לדי יהודה הלוי שרה סטרומזה מסורות ציטוט : על מקורות גלויים ומקורות מוצנעים בספרות הפילוסופית בערבית יהודית שולמית סלע השוואה ספרותית ספךתית בין ספר יוסיפון העברי לנוסחו הערבי מאירה פוליאק תפיסת רב סעדיה גאון את תרגום התורה בהשוואה לתפיסת הקראים יוסף ריבלין מסורת ומשבר בטרם מוות דב שוורץ אבן סינא והרמב"ם על הישארות הנפש — עיון השוואתי שמעון שטובר הקבלה בין אסלאם ליהדות — מפולמוס לקליטה והטמעה אליעזר שלוסברג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן