משה חלמיש לגלגולי הנוסח של הביטוי "לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה"

מצוות עשה מן התורה לברך ברכת המזון לאחר האכילה . אך נוסח הברכה אינו קבוע ויש בו חילופים רבים ' . המבקש לעקוב אחר ההתפתחות ההיסטורית נתקל בקושי של ממש , 2 שכן חיבורים וסידורים רבים בימי הביניים אינם כוללים את נוסח הברכה . אולם מראשית העת החדשה , הודות להתפשטות ספרי הדפוס והוזלת מחיר הנייר , מקורות ידיעותינו 3 מתרבים והולכים , ובעיקר במסגרת שני כותרים חדשים , והם הגדה של פסח וקונטרס ברכת המזון שנדפס בפני עצמו . אולם ברור שקונטרס זה שהוא קצר עלול ללכת לאיבוד הן מרוב שימוש בו והן מפאת היקפו . ייתכן אפוא שמקורות רבים וחשובים לא שרדו . אך משום שאין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות , ניסינו לדלות את המצוי במקורות , כתובי יד ונדפסים , ומצאנו נוסחאות מגוונות באשר לביטוי הנדון במסגרת זו . קצתם רווחו באזור גאוגרפי מסוים בלבד וקצתם מקובלים היו באזורים שונים . במיוחד משכה את תשומת לבנו המילה , "הקדושה" שאינה הולמת את כל יתר התארים , על חילופיהם השונים , המופיעים באותו משפט , ובעקבותיה יצאנו לדרך החיפושים שלנו . אכן , נתברר לנו שתואר חריג זה מופיע רק באשכנז , ולהלן נראה זאת ביתר פירוט , אך בלא שהצלחנו 4...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן