שמעון שרביט: רשימת הפרסומים

א . ספרים . 1 לשון חכמים = ] יחידה 3 בקורס "פרקים בתולדות הלשון , [ "העברית האוניברסיטה הפתוחה , תשס"ב . . 2 מסכת אבות לדורותיה 1 מהדורה מדעית , מבואות ונספחים , הוצאת מוסד ביאליק , ירושלים תשס"ד . . 3 לשונה וסגנונה של מסכת אבות לדורותיה , הוצאת אוניברסיטת בן גוריון , באר שבע תשס"ו . . 4 פרקי מחקר בלשון חכמים , הוצאת מוסד ביאליק , ירושלים תשס"ח . . 5 בהכנה : פרקים בתורת ההגה של לשון חכמים . ב . עריכה . 1 [ עם מ"צ קדרי ] מחקרים בלשון העברית ובספרות התלמודית ( ספר זיכרון למנחם מורשת , ( רמת גן תש"ם . . 2 [ עם מ"צ קדרי ] מחקרים בלשון העברית לתולדותיה = ) בלשנות עברית ( 35-33 ( ספר יובל לגד בן עמי צרפתי , ( רמת גן תשנ"ב . . 3 מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה ( ספר יובל למנחם צבי קדרי , ( רמת גן תשנ"ט . ג . מאמרים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן