התוכן

צפירה פורת : ספינה בסופה : אדגר אלן פו והרמון שלו 7 העקרון הפואטי 21 הגיון הקומפוזיציה 33 פשר השירה 51 ת . ם . אליוט מפו-. לוואלרי 81 הערות 93  אל הספר
הקיבוץ המאוחד