נספחים

נספח 1 מידע אודות ארגוני "מגזר שלישי" בישראל בישראל ישנו מידע אודות ארגונים המגזר השלישי המוחזק בידי רשויות ציבוריות שונות שלהם קשר עם ארגונים אלה , אולם מידע זה לוקה במגבלות .-שונות כל רשות מחזיקה פרטי מידע שונים באמצעות מערכות מחשוב משלה ואין אחידות במערכות כדי לאפשר ממשקים . רשויות שלטוניות שונות משתמשות במספרי זיהוי שונים של אותם ארגונים . המידע בדרך כלל אינו מעודכן . חלק מן המידע אינו זמין בקלות לציבור הן בגלל חיסיון על פי חוק והן בגלל קשיים בנגישות לקבלתו . מערכות המידע הציבוריות הן לעתים מיושנות מאוד . המידע שנאסף אינו מבחין לעתים קרובות בין ארגוני מגזר שלישי וארגונים ממגזרים ואחרים , וישנו קושי לעשות הבחנה זו . המגבלות והליקויים שפורטו לעיל מקשים מאוד לפתח מידע אינטגרטיבי והמשכי אודות ארגוני המגזר השלישי בישראל . על מנת להציג מידע כמותי אודותם היה צורך לפתח מקורות מידע חדשים . המידע הכמותי המוצג בספר זה מבוסס על שני מקורות מידע חדשים שפותחו במרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד