מקורות

אבינרי , ש . / 777 / 7 . ( 1975 ) המרינה של הגל . תל אביב : ספרית פועלים . אבינרי , ש . . ( 1996 ) "מדינת ישראל בין סולידריות . "לפלורליזם בתוך : מ . ליסק וב . קני פז ( עורכים . ( ישראל לקראת שנת - 2000 חברה פוליטיקה ותרבות . ירושלים : מאגנס . עמ' 388 . 394 אבישר , ע . . ( 1970 ) "מוסדות היהודים . "בחברון בתוך : ע . אבישר ( עורך . ( ספר חבררן . ירושלים : כתר , עמ' 176 . 212 אדלר , ח . ונ . בלס . ( 2000 ) "חנוך לנער על פי . "דרכו בתוך : י . קופ ( עורך . ( פלורליזם בישראל מכור היתוך ל"מעורב . "ירושלמי ירושלים : המרכז לחקר המדיניות החברתית , עמ' 133 . 152 אוליצור . א . . ( 1947 ) מפעל היסוד : ב"ה שנות פעולה של קרן היסוד . ירושלים : הלשכה הראשית של קרן היסוד . אייזנשטדט , מ . . ( 1996 ) "סוגיות בהפרטת השירותים החברתיים בישראל : שירותי הסיעוד ושירותי תקון ומניעת . "עבריינות בתוך : י . קטן ( עורך . ( גידלתי רווחה אישיים - מגמות ותמורות . ירושלים : המרכז לחקר מדיניות חברתית בישראל , עמ' 189 . 210 אייזנשטדט , ש . נ . . ( 1989 ) החברה הישראלית בתמורותיה . ירושלים : מאגנס . אלבוים דרור ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד