תרשים 8 התפלגות "ארגוני חברה אזרחית" לפי תחומי פעילות, 1998