סבלה 13 התפלגות מיטות המיועדות לאשפוז ממושן של קשישים לפי בעלות, 1981 ־1997 (באחוזים)