סבלה 6 השתתפות הממשלה בתקציב המוסדות להשכלה גבוהה: ‭1996 1980‬ באלפי ש"ח מחירים שוטפים