ג. תקופת טרום המדינה ("היישוב") 1880־1948

. 1 רקע כלל בהיסטוריוגרפיה הישראלית נהוג לראות את שנת 1882 כשנה שבה החל תהליך ההתיישבות הציונית בארץ ישראל . בניגוד להגירות יהודיות קודמות לארץ שנשאו צביון דתי , המהגרים שבאו בגל הראשון של ההגירה ב - 1882 "העלייה הראשונה" - היו אמנם דתיים אולם ראו את ישוב ארץ ישראל כחלק מהתחדשות הלאומיות היהודית . הם לא התיישבו בארבע הערים הקדושות שבהן התנהלה קהילה מסורתית , אלא הקימו יישובים חדשים והתחילו לפתח את היישוב היהודי החדש בארץ ישראל . בעלייה זו הונחה למעשה התשתית המוסדית והאידיאולוגית שהביאה להקמתה של מדינת ישראל ב . 1948 המערך הארגוני שפותח בארץ ישראל על ידי התנועה הציונית היה חסר ריבונות מדינית , על כן הוגדר כמערך וולונטרי ( ליסק , ; 1988 צחור , 1994 י איזנשטדט , . ( 1989 כך גם הוגדר ותואר על ידי החוקרים שעסקו בהתפתחותו של "המגזר השלישי" בישראל Jaffe , 1992 ;) 4 . ( Gidron , 1997 ; Loewenberg , 1991 כפי שכבר ראינו , פעילותם של ארגונים פילנתרופיים יהודיים בינלאומיים מודרניים ( לא ציוניים ) בארץ ישראל החלה עוד במאה . 4 עם קביעה זו מתווכחים סילבר ורוזנהק , ( Silber & Rosenhek , 1999 ) הטוענ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד