סבלה 2 ארגונים רשומים לפי שתי קבוצות אוכלוסייה, 2001