תרשים 6 התפלגות ארגוני "מגזר שלישי " לפי תחומי פעילות, 1998