ג. תשומות פילנתרופיות

ראוי לשים לב , שהדימויים הרווחים לפיהם "המגזר השלישי" ממומן בעיקר מכספי תרומות , אינו מתיישב עם הנתונים שהוצגו לעיל . בישראל מהוות התרומות רק עשירית ממימון המגזר כולו . עם זאת , שיעור זה גבוה ביחס למדינות מפותחות אחרות , והוא שני רק לארצות הברית שבה מהוות התרומות כ 13 % מהכנסות המגזר . ( Salamon & Anheier et al . 1999 ) כמחצית מסך התרומות ל"מגזר השלישי" בישראל מקורן בחו"ל ( למ"ס , , ( 1996 ואילו התרומות מפרטים ומשקי בית בארץ מהוות רק בשביעית מסך התרומות , והן מסתכמות בפחות מחצי מיליארד ש"ח לשנה 465 ) מיליון ש"ח בשנת : 1997 שי , לזר , דוכין וגדרון , . ( 1999 יתר התרומות מקורן מתאגידים , עיקרן מתקבל מקרנות ומיעוטן מעסקים . היעדים שאליהם מופנים כספי התרומות מפרטים ומשקי בית בישראל חופפים במידה רבה את אלה של המימון הציבורי : למעלה מ 90 % מהם ניתנים לתחומי הרווחה , הבריאות והדת . יוצא , אם כן , שאותם ארגונים הנהנים ממימון ציבורי ניכר , זוכים גם ליהנות ממרבית כספי התרומות . מיעוט התשומות הפילנתרופיות ב"מגזר השלישי" מגביר את מידת הדומיננטיות של הממשלה במימון המגזר . הדבר בולט גם בדפוסי ההתנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד