תרשים 4 התפלגות התעסוקה ב"מגזר השלישי" לפי תחומי פעילות בישראל ובמדינות מפותחות, 1995