תרשים 3 "המגזר השלישי " בישראל בהשוואה בינלאומית, 1995