פרק שני: "המגזר השלישי" בישראל - פרופיל כמותי

כפי שראינו , קיימות שתי גישות מרכזיות להתבוננות בפעילות וולונטרית : גישת "המגזר , "השלישי הבוחנת את הפעילות על פי מאפייניה הארגוניים והכלכליים , וגישת "החברה האזרחית" הבוחנת את אופני הפעילות . בפרק זה נציג פרופיל של "המגזר השלישי" בישראל , הכולל הן נתונים כמותיים אודות מאפייניו הכלכליים , והן נתונים על היקפי ההתאגדות בו , המבוססים על גישת "החברה . "האזרחית ניתוח כמותי של "המגזר השלישי" בישראל אינו מעלה תמונה אחת , עקבית ואחידה . למעשה , ניתוח פעילותם הכלכלית של ארגוני "המגזר השלישי" בארץ , מעלה תמונה שונה בתכלית מזו המצטיירת בעקבות ניתוח דפוסי ההתאגדות במגזר . על כן , כל ניסיון לצייר פרופיל כמותי של " המגזר השלישי" בישראל צריך להתייחס לכל אחד מהיבטים אלו בנפרד .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד