תוכן העניינים

מבוא 8 הקדמה 10 פרק ראשון : "המגזר השליש - " מסגרות מושגיות ותיאוריות 18 א . "המגזר השלישי" מהו ; 18 ב . גישת מגזר הארגונים ללא כוונות רווח ; 23 ג . גישת " החברה האזרחית" ; 38 ד . סיכום : השוואת שתי הגישות 49 פרק שני : "המגזר השלישי" בישראל - פרופיל כמותי 52 א . "המגזר השלישי" בכלכלה הישראלית ; 52 ב . המבנה הכלכלי ומימונו של "המגזר השלישי" בישראל ; 55 ג . תשומות פילנתרופיות ; 58 ד . דפוסי התארגנות ב"מגזר השלישי" בישראל ; 59 ה . דפוסי ההתאגדות בקרב אוכלוסיות שונות ; 61 ו . סיכום : " המגזר השלישי" בישראל - שתי פנים של אותה מ 0 בע 63 פרק שלישי : מסגרת המדיניות והמעמד החוקי של "המגזר השלישי" בישראל 65 א . המערך החוקי של קיום "המגזר השלישי" ; 65 ב . המדיניות הממשלתית כלפי "המגזר השלישי" והמערך המסדיר אותה ; 88 ג , סיכום 118 פרק רביעי : התפתחות היסטורית של "המגזר השליש - " תהליכי המשכיות ושינוי 119 א . הקדמה ; 119 ב . המסורת הארגונית היהודית כרקע להתפתחות "המגזר השלישי" בישראל ; 121 ג . תקופת סרום המדינה '') 1880 : ( "היישוב ; 125 1948 ד . התקופה הממלכתית : 1948 עד אמצע / סוף שנות ה ; 141...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד