גישושים

אבל המלחמה הגדולה נגמרה ואנשים העדיפו לסלוח ולשכוח , העדיפו לשוב אל אלוהים בדרכים עקלקלות , עייפים , שואפי מיפלט , מפנים גבם להיסטוריה . את האל הם בראו בצלמם ובדמותם , על פי בקשות המזור ומאוויי השלווה והשיכחה הפרטיים שלהם , מבלי להשגיח באבות השבט ובכתבי האומה . כך התפצל אלוהים לבסוף לסיפורים רבים ושונים , התבזר , הפך מאותו האל האחד להרבה אלים ובני אלים , התקרב שוב מקץ אלפים רבים של שנים לאלילים שאותם זנחה האנושות לטובתו , כמו ביקש לחזור ולגשר על התהום שנפערה בינו לבין בני האדם ובין בני האדם לתחושת הדברים הראשוניים והפשוטים . נראה היה כאילו הוא מתחרט על המרחק שיצר בין האנשים לבין העשב והעץ והנחלים והגוף ; אותו מרחק שיצר אז , במדבר , כשהרעים עליהם מן האש ומן ההר החרד והעשן . אבל הדרך אל הדברים הפשוטים כבר לא היתה פשוטה . גם האל האחד וגם האנשים שעבדו אותו היו כבר הלומי מרחק והלומי תהום והם באו אל הדברים הפשוטים כעיוורים המגששים בצהרי היום . ביבליוגרפיה חלקית בראשית , פרקים א , יב , ו , יז , טו , לה , מח ; שמות , פרקים ג , ד , ח , ט , יח , טו , כ , כג , כד , כה , לב , לג , לד ; דברים , פרק...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור