55 איגרת מאת הרב שלמה הלברשטאם, האדמו"ר מבובוב

ב"ה יום ג' לס' ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד תדש"ם לפ"ק לכבוד ידידי היקר הנגיד הנכבד המפואר כש"ת מו"ה פנחס הערצקא נ"י גם אני מצטרף בצרופי דרבנן גדולי דורנו שהסכימו לתקן לעשות זכרון קדושים בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות בכל תפוצות ישראל שינהגו ביום ט' באב יום חורבן בית מקדשנו לומר קינה מיוחדת על חורבן האיום והנורא בזמננו שנהרגו ונשרפו ונחנקו אלפי אלפים קדושים וטהורים גאוני התורה ראשי ישיבות ותל מידיהן צדיקים וחסידים וכל המון בית ישראל אנשים ונשים וטף במיתות משונות ואכזריות אשר לא יאומן כי יסופר ותקצר היריעה מהכיל . וכאשר אנו רואים שברבות הימים והעתים נשתכח ונשתקע מלבות בני אדם עד כדי כך שגם האודים המצלים מאש גם הם בעצמם לא עולה על לבם לספוד ולקונן על האבדה הגדולה עטרת תפארת בית ישראל הקדושים הי"ד לזאת גם דעתי מסכמת לדעת הרבנים הגדולים כנ"ל . והשי"ת ברחמיו ישמע קול צעקתנו ויחיש וימהר גאולתנו בביאת גו"צ ב"ב . הכ"ד המחכה לראות בנחמת ציון וירושלים הק' שלמה הלברשטאם אבד"ק באבוב יע"א [ הקונטרס ]  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן