41 "הילד החמישי" מאת ה־ NATIONAL JEWISH RESOURCE CENTER

הילד החמישי—זה שאינו יודע לשאול שאינו יודע לשאול כנגד בן חמישי מדברת כנסת ישראל : בן השואה שנספה ואינו יכול לשאול לפיכך אנו שואלין בעדו , "מדוע" ן כבן התם אנחנו . ומה נאמר , מה נדבר , מה נצטדק ו אין לנו אלא ללכת אחרי רבי אלעזר בן עזריה שאמר " לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא שנאמר , למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ( דברים טז , " ( דבר אחר : ימי חייך — ימי האור והטוב ; כל ימי חייך — הלילות שבהם אבדו לנו בכורינו ולא את בכורינו בלבד . וחיבין אנו לזכור את יציאת מצרים וכנגד שאלתו אנו יושבין ודוממין . יושבין ודוממין וזוכרין את החשך . יושבין ודוממין וזוכרין שקימו בני עמנו צלם אלוקים במאבק החיים . יושבין ודוממין וזוכרין אנו את לילות הפסח ביער , בגטו ובמחנה . אנו זוכרין את ליל הסדר שבו קמו ומרדו בגטו ורשא . יושבין ודוממין אנו ומעבירין מיד ליד כוס הגאולה , כוסו של אליהו . אנו מזכירין את שיבת בני עמנו לציון ראשית צמיחת גאולתנו . אנו מוזגין את הכוס בתקוה שבזכות מעשינו תקרב שעת גאולתנו . נעמד ונפתח את הדלת ונזמין את אליהו שיביא קץ ללילות עמנו . נשיר כמותם : אני מאמין ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן