35 תפילה לאל בכל שנה ושנה על הישועה אשר עשה לארצנו עת כי שבתה המלחמה העולמית בריטניה 1945

רבון העולמים . אשר לן דמיה תהלה . בתודה נזכיר [ ב 11 בנובמבר יש להוסיף ביום הזה אשר הוחק לזכרון במצות המלך ] : את רב טוב אשר גמלת לארצנו האהובה : שנות מספר עברה ושמה סבבונו : בחשבנו . לך היו עינינו תלויות . ותהי זרעך לנו לאורה וישועה : ובכל שנה ושנה אב לבנים יודיע אל אמתך אשר עשית עמנו להפליא : אב השלום . אשר בידך נפשות החיים והמתים . זכרה נא לטובה לגבורים אשר חרפו נפשם למות בעד מלכם וארצם : ואשר אינם עוד אתנו בארץ החיים ייקר נא דמם בעיניך . ותהי מיתתם סוף וקץ לכל משטמה ועוות הדין בין העמים : קרב הימים אשר יודע בגוים כי אב אחד לכלנו ואל אחד בראנו : ופרוש במהרה סכת שלומך על כל יושבי תבל ארצך . אמן ואמן : [ אוסף מוקטה ]  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן