32 תודה וקול זמרה בבתי־כנסיות על הגבורות ועל התשועות במלחמה העולמית בשנת ואחיש ישע לפ"ק (תש"ה)

יי סלעי ומצודתי ומפלטי . אלי צורי אחסה בו : רגלי חסידיו ישמר ורשעים בחשד ידמו . כי לא בכח יגבר איש : מפר מחשבות ערומים . ולא תעשינה ידיהם תושיה : גם כל קויד לא יבשו . יבשו הבוגדים ריקם : לכו נרננה ליי נריעה לצור ישענו : נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו : מן המצר קראתי יה . ענני במרחביה : יי לי לא אירא . מה יעשה לי אדם : טוב לחסות ביי . מבטח באדם : אודך כי עניתני ותהי לי לישועה : מאת יי היתה זאת היא נפלאת בעינינו : זה היום עשה יי נגילה ונשמחה בו : הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו : הללו את יי כל גוים . שבחוהו כל האומים : כי גבר עלינו חסדו . ואמת יי לעולם . הללויה : אל עליון אשר מחרב הצלתנו ומדבר ורעב מלטתנו . השקיפה ממעון קדשן . ונסה אורך על בניד הבאים שעריד בתודה . ומבקשים פניך ברננה : אנא שמחנו כימות עניתנו . שנות ראינו רעה : יסור יסרתנו יה . ולמות לא נתתנו : בחשפן רוח עועים על עם אדיר . ואנשי דמים משלו בו . שנות עמל הלכו לאמים בגיא צלמות ושתו את כוס התרעלה : בחשכנו . לד היו עינינו תלויות . ולישועתך קוינו . משמרים לבקר : והנה דנת את דיננו . צדקתנו במשפט . והפכת לנו יום עברה ושאה יום שמה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן