25 תפילה ותחנונים לתשועת אנשי צבאותינו יום א', במדבר שנת לחרותנו לפ"ק ת"ש (ה־26 במאי 1940)

אנא שפט תבל בצדק ולאמים במישרים . עננו ביום קראנו . וצדקנו במשפט . כי אנו ליה ועינינו ליה : גלוי וידוע לפני כסא כבודן כי על דבר אמת וצדק יצאנו למלחמה : אכן למען שמור ברית חרפו בני ברטניא נפשם למות . להשבית אויב ומתנקם . ולהציל עמים צדיקים מחמת המציק : אתה המושל בגאות הים ועשה מלאכיו רוחות . ידענו גם ידענו אם נסק שמים שם אתה . ונשכנה באחרית ים גם שם מענה לנו אלהי קדם . ומתחת זרעת עולם : בידך נפקיד נפשות יורדי הים באניות ורוכבי רוח במצות המלך : לילה ויום הם שוקדים להרחיק חרב היונה מגבולנו : פלטם מכל רעה חלץ נפשם ממות ואת עינינו מן דמעה 1 אנא יהיו עיניך ברחמים פקוחות על חילינו ועל חילי אנשי בריתנו : חזקם ואמצם ויוסיפו לעשות עוז ותעצומות בארץ החיים . ותהלתם איים יגידו . אל עליון הסר קנאה ושנאת חנם מלב העמים : חדש רוח נכון בקרבם . ולא יוסיפו עוד בני עולה לעשות שמות ושערורות בארץ : קרב הימים אשר יודע בגוים כי אב אחד לכלנו ואל אחד בראנו . ופרוש סכת שלומן על כל יושבי תבל . אמן ואמן ; [ אוסף מוקטה ]  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן