24 שוועת בת עמי, תפילה על המלחמה לאומרה בק"ק ספרדים "שער השמים" יצ"ו בלונדון ואגפיה ת"ש (1939)

תפלה » י יי אל רחוט וחנון ארך א 8 ים ורב חסד ואמת נצי חסד לאלפים נשא עין ו 9 שע וחטאה ונקה : אנא יי אלהי הרוחות לכל בשר : עומדים אנחנו לפניך ברעש ובחלחלה מפני תנופת ידך : סכסכת ממלכה בממלכה וחגרו כלי מלחמתם ונלחמים איש באחיו להשמיד להרג ולאבד . וכמה נפשות חפות מפשע מסרו נשמתם לך : ובכן השקיפה ממעון קדשך וראה והביטה על צרותינו כי רבו : האבות בקול מר לך צעקים . עוללים וינקים לפניך נאקים . ואמותיהם צוחות לך ברחובות ובשוקים : אב רחמן . בעינים דולפות דמעה ובשברון מתנים באנו היום לבקש מלפניך לקום מעל כסא דין ולשבת על כסא רחמים . ויכבשו רחמיך את כעסך ויגלו רחמיך על מדותיך ותתנהג עמנו במדת החסד ובמדת הרחמים : ושמע נא לקול אנחותינו ואנחת ילדינו ותאזין ותקשיב לתפלתנו ותעל שועתנו לפניך : אמר למלאך המשחית הרף ידך . ועשה עמנו אות לטובה : ידך הראה וגבורתך גלה להעמיד המלחמה . ואל ישפך עוד דם נקי : זכרה נא את ממלכתנו הנאורה ובניה המקדישים רוחם להגן על תושביה : עזרם אמצם ועל אויביהם יתגברו . ויכריעו קמיהם תחתם : ריבה את ריבם לחם את לוחמס ואבד את כל הקמים עלינו לרעה למען ידעו כי יש אלהים בארץ . ולא בחרב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן