20 תפילה בעד אחינו בני ישראל בגרמניא לונדון, לשכת הרב הראשי, 1933

אב הרחמים בלב נשבר נבואה לחלות פניך היום : הנה קול שועת בת עמנו מארץ גרמניא . ולבנו דוי על הרעות אשר נגד פניהם : רוח עועים נשפך על מושלי עם אדיר . ויתאמצו להכות בית יעקב רסיסים : אנא חמל נא על בניך המצפים לישועתך יום יום . ובטל מעליהם כל גזרות אכזריות : חזק נפש אחינו היושבים בצרה ויגון . והיתה אמונה אזור חלצימו : נטע אחוה ורחמנות בלבנו שלא נתעלם מבשרנו . וירב מעשה הצדקה לעזרת הנרדפים . עד שתוציאם מאפלה לאורה ומעבדות לחרות . ונאמר לפניך שירה חדשה . צורנו וגואלנו : אל עליון הסר קנאה ושנאת חנם מלב העמים : חדש רוח נכון בקרבם . ולא יוסיפו עוד בני עולה לענות את ישראל : קרב הימים אשר יודע בגוים כי אב אחד לכלנו ואל אחד בראנו . ופרוש סכת שלומן על כל יושבי תבל . אמן ואמן : [ אוסף מוקטה ]  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן