18 תפילה מיוחדת שחוברה בברגן־בלזן לקראת פסח תש"ד

להיאמר לפני אכילת חמץ לפני אכילת חמץ יאמר בכונת הלב : אבינו שבשמים הנה גלוי וידוע לפנין שרצוננו לעשות רצונך ולחג את חג הפסח באכילת מצה ובשמירת איסור חמץ אך על זאת דאבה לבנו שהשעבוד מעכב אותנו ואנחנו נמצאים בסכנת נפשות הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצותך וחי בהם ולא שימות בהם , ולזהר מאד . השמר לך ושמור נפשן מאוד . על כן תפילתנו לן שתחיינו ותקיימנו ותגאלנו במהרה לשמור חוקיך ולעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם , אמן . [ ידיעות בית לוחמי הגטאות על שם יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד , כ"ז בניסן תשט '' ז , מס' 3—2 ) 15—11 באפריל [( 1956  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן