14 תפילה מיוחדת למגורשים מהולנד להיאמר אחרי תפילת "יהי רצון" של שני וחמישי [ללא תאריך]

מי שבידן אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את אנשי קהלתנו העומדים כעת במקומות חניתם איש איש על עבודתו ועל מלאכתו המוטלת עליו . הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויתן להם כח לסבל את סבלם וחיליהם יגבר אלקי הרוחות יחדש בקרבם רוח נכון לשאת את כל התלאות אשר תמצאם . אבינו שבשמים ירחם על נשיהם ובניהם ובנותיהם ויגן עליהם ועל כל ישראל ונאמר אמן . meente , dossier 998 ] [ Gemeentearchief , ' s Gravenhagc , Archief Nederlands — Israelietische Ge-  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן